Terms of Use

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης /χρήστης της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ανέκκλητα ότι συναινεί με τους κατωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, σήματα και οποιοδήποτε αρχείο περιλαμβάνεται στην εν λόγω ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη, η οποία συνδέεται ή προβάλλεται μέσω αυτής) και αποδέχεται την πλήρη αποποίηση ευθύνης των διαχειριστών αυτής της ιστοσελίδας, όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΣΚΟΠΟΣ

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποβλέπει στην οργανωμένη παρουσίαση των αθλητικών Ακαδημιών ανά άθλημα, με στόχο την προβολή των αθλητικών δεξιοτήτων του έμψυχου δυναμικού-αθλητών.
Με βάση τις αθλητικές επιδόσεις σε τεστ κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και την αγωνιστική απόδοση σε αθλητικές διοργανώσεις μέσα από την εφαρμογή εξειδικευμένου εργαλείου βιντεοανάλυσης, θα δημιουργείται το προφίλ του εκάστοτε αθλητή.
Έτσι δίδεται η δυνατότητα σε γονείς – κηδεμόνες, όπως και στην ίδια την Ακαδημία να παρακολουθεί πληρέστερα την απόδοση των μελών της.
Στην περίπτωση που ο γονέας – κηδεμόνας επιθυμεί να συμπεριληφθεί το παιδί του στο εργαλείο αναζήτησης από ανιχνευτές ταλέντων της ημεδαπής ή αλλοδαπής θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και σε αυτή την υπηρεσία μόνο μετά από την παροχή έγγραφης συγκατάθεσής του περί τούτου.
Η παραπάνω στοχευμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο προβολής αθλητών με στόχο την αξιοποίηση ταλέντων σε αθλητικές δομές υψηλού επιπέδου που θα επιφέρει και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εκάστοτε αθλήματος.

 

 

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.
Με τη συμμετοχή του δεσμεύεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από τους παρόντες όρους χρήσης.
Ως εκ τούτου, κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ελεγχόμενης με ατομικό κωδικό περιοχής της ιστοσελίδας και τη συμμετοχή του σε αυτήν.
Στην περίπτωση που δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς δε δύναται να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για ενδεχόμενες μεταγενέστερες  αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

 

Συγκατάθεση χρηστών

Όλοι ανεξαιρέτως οι επισκέπτες / χρήστες /τα εμφανιζόμενα πρόσωπα στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά ότι:

i) Tα κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο ή όποιο άλλο αρχείο αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των ιδίων των συμμετεχόντων και όχι τρίτου, ενώ σε περίπτωση που αυτά τα αρχεία αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο τρίτους, αυτοί ή οι κηδεμόνες τους έχουν συναινέσει στην εμφάνισή τους στο προφίλ του αναρτώντος. Κάθε πρόσωπο που κοινοποιεί υλικό στο οποίο εμφανίζονται τρίτα πρόσωπα μέσω της εφαρμογής φέρει την ευθύνη για τη λήψη της σχετικής έγκρισης από τον ίδιο ή σε περίπτωση ανηλίκου από τον γονέα του.

ii) Η εταιρία δεν ελέγχει την κατά τα ανωτέρω λήψη της συναίνεσης των προσώπων που εμφανίζονται στην εφαρμογή ή των γονέων τους, καθότι ο μόνιμος έλεγχος δεν είναι δυνατός. Την ευθύνη για την εξασφάλιση της σχετικής άδειας φέρει ο χρήστης (παιδί ή Ακαδημία), ο οποίος κάθε φορά κοινοποιεί το σχετικό υλικό αποκλειστικά στο δικό του προφίλ.
Κατά τη γνωστοποίηση νομικών παραβάσεων, οι χρήστες ευθύνονται για την άμεση  διαγραφή του υλικού.

iii) Σε περίπτωση που κάποιος ανακαλύψει ότι συμμετέχει εν αγνοία του στην ιστοσελίδα και δεν το επιθυμεί, τότε κατόπιν έγγραφου αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, η εταιρία θα διαγράφει τη σχετική ανάρτηση μετά από σχετική επιβεβαίωση.

iv) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή, αντιθέτως ο σκοπός της εφαρμογής είναι η προώθηση του ταλέντου και των ικανοτήτων τους και λειτουργεί μόνο προς όφελός τους.
 
v) Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.


vi) Δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε  δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.


vii) Ανέκκλητα συμφωνούν στη χρησιμοποίηση από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια και για τους σκοπούς της δημιουργίας της εφαρμογής /προβολή ταλέντων.


viii) Με την καταχώριση της εγγραφής τους στην ιστοσελίδα δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους, παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά των διαχειριστών σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή διαγραφεί ή δεν γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης.

ix) Τα αρχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμα για κοινή χρήση (share) από άλλους χρήστες στα προσωπικά τους προφίλ των προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η εταιρία ουδεμία ευθύνη θα φέρει.

 

 

Ευθύνη – Αποκλεισμός χρηστών 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διαχείριση της ιστοσελίδας ή η εταιρία SportScout για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες, έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την εφαρμογή.

Επίσης η διαχείριση της ιστοσελίδας ή η εταιρία SportScout δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή βλάβη, σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Στην περίπτωση αυτή οι επισκέπτες, απλοί ή /και εγγεγραμμένοι/οι χρήστες /και οι υπεύθυνοι -διαχειριστές της εκάστοτε Ακαδημίας, αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της διαχείρισης της ιστοσελίδας ή/και της εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας ή /και η εταιρία δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των βίντεο που προβάλλονται μέσω της παρούσας εφαρμογής.
Κατά συνέπεια ο διαχειριστής της Ακαδημίας ως χρήστης που κοινοποιεί βίντεο από αγώνες ή προπονήσεις που θεωρεί ότι περιέχουν σημαντικό πολυμεσικό υλικό προς ανάλυση και ανάδειξη ταλέντων μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής, αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες υπό την αποκλειστική του ευθύνη και καλείται να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και λήψη των απαραίτητων αδειών.

Οι επισκέπτες /χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναρτούν, υποβάλουν ή διανέμουν μέσω της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο.

Σε καμία περίπτωση οι διαχειριστές (νομικά πρόσωπα), οι συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρείες και οργανισμοί, εργαζόμενοι, μέτοχοι και νόμιμοι εκπρόσωποί τους  δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτει από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.
Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης από τη συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η εν λόγω ζημία ή ηθική βλάβη.

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας,  εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οποιουδήποτε υλικού, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά των διαχειριστών της ιστοσελίδας ή/και της εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ των διαχειριστών της ιστοσελίδας  ή/και της εταιρίας και να καταβάλει τυχόν ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος των διαχειριστών της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ως νόμιμο δικαίωμα των διαχειριστών της εν λόγω ιστοσελίδας να διακόψουν τη φιλοξενία, ανάρτηση και προβολή υλικού σε οποιαδήποτε μορφή του, εφόσον κατά την κρίση τους παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους ή δεν συνάδει με τις αρχές και την φιλοσοφία της εφαρμογής.

Οι διαχειριστές εάν αντιληφθούν ή πληροφορηθούν την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οποιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση τους επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση να διαγράψουν άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο χωρίς καμία προηγούμενη  ενημέρωση και να λάβουν κάθε κατά την κρίση τους νόμιμο μέτρο, για την  άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την αποτροπή της στο μέλλον.

Ενδεικτικά από τη χρήση της ιστοσελίδας αποκλείονται όσοι:
(α) ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης,
(β) χρησιμοποιούν υλικό τρίτων προσώπων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους, χρησιμοποιήσουν φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές προεκτάσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και θεσμούς,
(γ) αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση,
(δ) αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να φιλοξενήσουν και να αναρτήσουν μόνο εκείνα τα αρχεία που τελούν υπό την αποκλειστική έγκριση αυτών, ώστε έτσι να αποφευχθεί η κακή χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας, να διασφαλιστούν τα δικαιώματα τρίτων αλλά και η τήρηση των νόμων.

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

H εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων οποτεδήποτε εκείνη το κρίνει απαραίτητο ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις αυτές τους χρήστες του δικτυακού τόπου μέσα από την ανάρτηση του κειμένου των τροποποιημένων όρων χρήσης για την επικαιροποίηση τους.

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα των συμμετεχόντων που θα δημιουργηθούν, θα διατηρούνται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα έχει αποκλειστική πρόσβαση μόνο η εταιρία SportScout. Τρίτοι (ανιχνευτές ταλέντων) θα μπορούν να αναζητήσουν αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα για τα οποία υπάρχει επιθυμία και έχει δοθεί προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από πλευράς χρήστη (γονέα – κηδεμόνα).Με αυτόν τον τρόπο πληροφορίες (αθλητικές επιδόσεις και βιντεοαποσπάσματα) επιστρέφονται μετά από αντίστοιχα ερωτήματα στη βάση δεδομένων.

Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων προς όφελος των αθλητών.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης η εταιρία SportScout δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στην ενέργεια αυτή ή για στατιστικούς λόγους.

Η εταιρία SportScout θα δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η διαχείριση της ιστοσελίδας έχει συνεργασία. Δικαιούται επίσης, με τις ίδιες προϋποθέσεις να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με σκοπό την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, όπως αυτό ισχύει σήμερα, κατόπιν γραπτού αιτήματός του που θα απευθύνει στην εταιρία.

Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. 
Η δήλωση συγκατάθεσης γίνεται με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής.
Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.

Η ιστοσελίδα ζητάει στοιχεία επικοινωνίας για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει μέσω ειδικής φόρμας MONO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ οι συμμετέχοντες επισκέπτες / χρήστες επιλέξουν να εισέλθουν ως εγγεγραμμένοι χρήστες στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο που θα τους δώσει και τη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ, ανάρτησης υλικού σε αυτό, πρόσβαση στα αναρτημένα βίντεο των αγώνων της Ακαδημίας που ανήκουν, όπως και χρήσης του εξειδικευμένου λογισμικού βιντεοανάλυσης για την καταχώριση μεταδεδομένων που αφορούν το άτομο τους στο βίντεο των αγώνων που συμμετέχουν.

Δεν απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα για την περιοχή προβολής των Ακαδημιών στην οποία δεν εμφανίζεται το έμψυχο δυναμικό αυτών. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε δίνει το δικαίωμα ανάρτησης υλικού ούτε και πρόσβαση σε βίντεο.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δε φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη εάν ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας που κακόβουλα τυχόν θα εμφανιστούν.

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ / ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ